Allgemeine Verkaufsbedingungen

Produktkatalog
24 Mai 2017
BESTELLUNG
20 April 2018
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 238
  • Dateigrösse 146 KB
  • Datei-Anzahl 1
  • Erstellungsdatum 9 Februar 2018
  • Zuletzt aktualisiert 14 Februar 2018

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych sp. z o.o. spółka komandytowa,  z siedzibą: Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwana dalej „Sprzedającym”, wpisana pod numerem 0000691226 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 882-20-35-997, REGON: 020518141

ustanawia z dniem 01.02.2018r. następujące:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży [OWS] stanowią ogólne warunki umów (wzorzec umowy)  w rozumieniu art.384 k.c. i są stosowane przy sprzedaży towarów (zwanych w dalszej  treści OWS „wyrobami”) wytwarzanych lub dystrybuowanych przez TESM sp. z o.o. sp.k., zwanym dalej „Sprzedającym”, na rzecz dowolnego podmiotu,  który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub osobą fizyczną kupującą według zasad obowiązujących u sprzedawcy (specyfikacje i cenniki) zwanym dalej „Kupującym”.

2.      Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez TESM sp. z o.o. sp.k., z Kupującym, chyba że strony transakcji uzgodnią inaczej. Niniejsze OWS wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w trakcie trwania stałej umowy o współpracy.

3.      W przypadku, gdy Kupujący przesłał Sprzedającemu swoje Ogólne Warunki Kupna/Zamówienia, pierwszeństwo mają niniejsze OWS.

4.      Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy oraz postanowień niniejszego OWS, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do drugiej strony  osobiście lub za pośrednictwem: poczty, kurierem, faksem, lub drogą elektroniczną.

5.      OWS są zamieszczone do informacji na stronie internetowej sprzedającego pod adresem www.tesm.pl ponadto są one wywieszone siedzibie Sprzedającego.

Zamówienie i Sprzedaż

6.      Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje określoną ilość wyrobów na podstawie szczegółowego pisemnego zamówienia zwanego dalej Zamówieniem, dostarczonego do siedziby Sprzedającego przez Kupującego osobiście, bądź też  pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną na adres: sprzedaz@tesm.pl. Zamówienie musi jednoznacznie określać towary, ilości, termin realizacji i inne informację niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

7.      Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

8.      Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.

9.      Sprzedający oferuje swoje wyroby w dwóch grupach: Kruszywa Budowlane zgodnie z obowiązującymi normami i Kruszywa Ozdobne w programie gnejsy.pl, które są wyłącznie wyrobami ozdobnymi i nie stanowią wyrobu budowlanego.

10.   Z uwagi na formę działalności sprzedającego (zakład wydobywczy i produkcyjny), sprzedający prowadzi w większości sprzedaż hurtową dla podmiotów gospodarczych w minimach logistycznych 24 tony wg. Cen hurtowych.

11.   Sprzedający umożliwia też zakup swoich wyrobów osobom fizycznym wg. cen detalicznych.

12.   Złożenie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Za przyjęcie zamówienia do realizacji rozumie się  wystawienie i przesłanie faktury proforma lub pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia  przez pracownika działu sprzedaży Sprzedającego. Sprzedający dopuszcza możliwość dołączenia do Zamówienia „Szczegółowego Harmonogramu Dostaw/Odbiorów” podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego.

13.   W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zawarte w punkcie 6 stosuje się odpowiednio.

14.   Zamówienie, o którym mowa w punkcie 6 uważa się za kompletne jeżeli jest podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji Kupującego oraz zawiera w formie załączników uwierzytelnione dokumenty potwierdzające tożsamość Kupującego, takie jak:

a)      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

b)      Zaświadczenie o NIP i REGON,

c)      w przypadku podpisania zamówienia przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo

15.   Zamówienie, o którym mowa w punkcie 6 powinno zawierać następujące dane:

a)        Nazwę i adres Kupującego,

b)        Rodzaj odbioru, transportu [własny/zlecony Sprzedającemu],

c)        Rodzaj, ilość wyrobu, rodzaj opakowania oraz cenę jednostkową,

d)        Odwołanie do norm sprzedawanego wyrobu budowlanego jeżeli dotyczy tego wyrobu.

e)        Termin realizacji zakupu [początek-koniec],

f)         Harmonogram dostaw, jeżeli został uzgodniony.

g)        Warunki płatności, Oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się i akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży TESM sp. z o.o. sp.k.

h)        Inne wymagane informacje potrzebne sprzedającemu do zweryfikowania danych Kupującego.

16.   Zamówienia na Kruszywa Ozdobne z programu „Gnejsy.pl” będą uwzględniane wyłącznie na formularzach zamówień znajdujących się na stronie internetowej www.gnejsy.pl  oraz dostępnych u Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

17.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji może nastąpić zgodnie z  pkt. 6.  W przypadku sprzedaży wyrobów w terminie dłuższym niż miesiąc kalendarzowy strony będą, w zależności od bieżących potrzeb Kupującego, uzgadniać na piśmie  harmonogram odbiorów  towarów w danym miesiącu, do 25-tego dnia  każdego miesiąca, poprzedzającego objęte harmonogramem odbiory. O każdej zmianie harmonogramu Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

18.   Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w punkcie 15 lub wystąpienia zadłużenia Kupującego wobec Sprzedającego.

19.   Akceptacja zmian harmonogramu dostaw ze strony Sprzedającego potwierdzona będzie zwrotnie w formie pisemnej
w ciągu 2 dni roboczych od dnia  otrzymania zmienionego harmonogramu. W przypadku braku akceptacji przez Sprzedającego Zamówienie może być realizowane na dotychczasowych zasadach lub może być zakończone  przez Kupującego.

20.   Ceny jednostkowe wyrobów ustalone w potwierdzonym Zamówieniu są stałe do dnia obowiązywania Zamówienia określonego w pozycji „Termin realizacji zakupu” [punkt 15e]. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.

21.    Koszt transportu, w przypadków zamówienia produktów z dostawą na miejsce wskazane przez Kupującego, jest zależny od kosztów transportu zaoferowanych przez zewnętrzne firmy transportowe i w związku z tym, iż nie zależy to tylko od Sprzedającego, może ulegać zmianom. Sprzedający o zmianie kosztów transportu powiadomi Kupującego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

22.   W przypadków zamówienia Kruszyw Ozdobnych  z programu „Gnejsy.pl”  z dostawą na miejsce wskazane przez Kupującego zostanie naliczona dodatkowa opłata logistyczna obowiązująca w dacie złożenia zamówienia od wartości złożonego zamówienia. Opłata zostanie doliczona do faktury Vat wraz zamówionymi wyrobami (transport po stronie TESM).

23.   Kupujący może dokonać zapłaty za zakupione wyroby w formie gotówki (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), przedpłaty, karty płatniczej lub z wydłużonym terminem płatności (wg. zasad obowiązujących u sprzedającego).

24.   Należności Sprzedającego od Kupującego, do kwoty określonej przyznanym limitem kupieckim zostaną zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kupującego.

25.   W przypadku odbiorów własnymi środkami transportu Kupujący zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego, wraz
z Zamówieniem danej partii wyrobów, listę osób upoważnionych do odbioru Zamówienia, zawierającą imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numery rejestracyjne samochodów, które odbiorą zamówione wyroby.

26.   W przypadku, gdy towar  odbierany jest przez Kupującego własnymi środkami  transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru na wadze na kopalni Doboszowice I Kupującemu lub upoważnionemu odbiorcy.

27.   Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia (pisemne lub e-mailem) Kupującego o każdym przypadku mogącym spowodować wstrzymanie (ograniczenie) dostawy, natomiast Kupujący o przypadkach mogących mieć wpływ na wstrzymanie (ograniczenie) odbioru wyrobów.

28.   Odbiór ilościowy wyrobu będzie potwierdzony na wadze zainstalowanej na bramie wyjazdowej z kopalni Sprzedającego.

Warunki odbioru wyrobów od Sprzedającego:

29.   Do każdej partii dostarczonego wyrobu Sprzedający wystawi dowód WZ. Dokument WZ będzie zawierał następujące dane:

-        Nr dokumentu wydania,

-        Data wystawienia,

-        Nazwa Kupującego i dane adresowe,

-        Miejsce odbioru [opcjonalnie w zależności od rodzaju odbioru],

-        Asortyment w postaci kodu i pełnej nazwy,

-        Ilość towaru,

-        Nr Listu Przewozowego [opcjonalnie, jeśli zajdzie taka potrzeba]

30.   Kupujący, który dokonuje odbioru wyrobów własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem przewoźnika zaangażowanego przez siebie, zobowiązany jest potwierdzić fakt odebrania wyrobów na kopii dokumentu WZ osobiście lub w jego imieniu osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie.

31.   Kupujący za zgodą Sprzedającego, wyrażoną przez Zarząd, lub na zasadach odrębnego regulaminu Sprzedającego może pozostawić zakupione wyroby w depozycie - w magazynie Sprzedającego nieodpłatnie do 30 dni.

32.   Za wyroby pozostawione w depozycie powyżej 30 dni będzie naliczana opłata za magazynowanie zgodnie z obowiązującym u Sprzedającego cennikiem. W momencie kiedy wartość opłaty magazynowania przewyższy wartość zdeponowanych wyrobów, a deponodawca tej opłaty nie uiści, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczonym 14-to dniowym terminem zapłaty, wyroby te przechodzą na własność Sprzedającego. Na wniosek Kupującego w uzasadnionych przypadkach sprzedający może zrezygnować z naliczenia opłaty za magazynowanie.

33.   Sprzedający może wstrzymać dokonywanie dostaw wyrobów, a Kupujący odmówić odbioru wyrobów z powodu oraz
w okresie trwania okoliczności związanych z siłą wyższą. Przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się, na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wszelkiego rodzaju okoliczności pojawiające się niezależnie od woli Kupującego
i Sprzedającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązań stron wynikających z Zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a w szczególności są to legalne strajki, wojny, zamieszki, stany wyjątkowe, katastrofy, klęski żywiołowe. W przypadku zaistnienia okoliczności, o  których mowa w niniejszym punkcie Sprzedający, jak również Kupujący są  zwolnieni ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponoszą z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.

34.   Strony  zobowiązane są  niezwłocznie informować  się o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. 33.

35.   W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar nie sprawdziwszy jego stanu oraz ilości albo nie zgłosił Sprzedającemu pisemnych zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniema się, że otrzymał towar w stanie spisanym zgodnie z Zamówieniem.

Reklamacje

36.   W przypadku wyboru opcji „ODBIÓR WŁASNY” tzn. transportem klienta, odbiór towaru następuje na Kopalni Doboszowice 1 w momencie podpisania przez upoważnionego odbierającego dokumentu WZ.

37.   Poprzez odbiór towaru rozumie się zaakceptowanie przez klienta rodzaju, ilości i formy opakowania  odbieranych materiałów oraz potwierdzenie ich zgodności z zamówieniem.

38.    Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia zakupionych wyrobów, a w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych, do złożenia pisemnej reklamacji w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru. W przeciwnym razie partia wyrobów uznana będzie za przyjętą przez Kupującego bez zastrzeżeń.

39.   Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub na adres  e-mail sprzedaz@tesm.pl.

40.   Partia wyrobów, co do której wystąpią zastrzeżenia Kupującego powinna zostać zabezpieczona i odłożona w celu komisyjnego przeprowadzenia badań jakościowych lub/i ilościowych przez przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. Niewłaściwe zabezpieczenia wyrobów, które Kupujący reklamuje, uniemożliwiające precyzyjne rozpoznanie partii kwestionowanych wyrobów lub zmieszanie z wyrobami zakupionymi u innych dostawców daje jednoznaczną podstawę do ostatecznego i niepodważalnego oddalenia reklamacji przez Sprzedającego.

41.   W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru towaru reklamowanego, wad fizycznych nienadających się do usunięcia Kupujący może:

a)      jeżeli wady nie uniemożliwiają używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać obniżenia ceny odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,

b)      jeżeli wady uniemożliwiają używanie  wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem - żądać dostarczenia wyrobu po raz drugi i usunięcia wyrobu, który nie spełnia wymogów jakościowych określonych w Zamówieniu. Jednocześnie wyrób reklamowany, uznany za wadliwy pozostaje własnością Sprzedającego i tym samym Sprzedający decyduje o jego przeznaczeniu lub użyciu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia uznania reklamacji.

42.   Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady wyrobu, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie.

Płatności

43.   Za odebrane przez Kupującego towary Sprzedający na podstawie dowodów WZ wystawiał będzie faktury VAT.

44.   Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej wskazanym. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedającemu służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa.

45.   Sprzedający może odstąpić od sprzedaży wyrobu, jeżeli:

a.      Kupujący opóźnia o więcej niż 7 dni należne Sprzedającemu płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne Kupującego o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej kwoty. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający może zaprzestać wydawania – sprzedaży wyrobów i tym samym wstrzymać lub zakończyć realizację Zamówienia.

b.      Kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub został postawiony w stan upadłości.

c.      Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego powództwa o zapłatę przeciwko Kupującemu albo Sprzedający wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej.

d.      Inne powody mogące budzić wątpliwości co do terminu regulowania zobowiązań przez Kupującego.

46.   Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

Postanowienia końcowe

47.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z niniejszych OWS, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

48.   Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

49.   Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu, a wynikające  z wykonywania postanowień niniejszych OWS, za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

50.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Ogólnych Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

51.   Podpisanie przez Kupującego Oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją Kupującego i jego zgodą na warunki w nich zawarte.

52.    Nieważność, któregokolwiek warunku niniejszych OWS nie wpływa na ważność pozostałych OWS.

53.   Do wzajemnej korespondencji związanej z realizacją sprzedaży towarów Sprzedającego zarówno Sprzedający jak i Kupujący ustalają adresy zawarte w potwierdzonym obustronnie Zamówieniu. O każdej zmianie adresu strony winny się  niezwłocznie informować.

54.   Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami wiążące się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży, do których zastosowanie znajdują niniejsze OWS, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, w przypadku gdy   niemożliwe stanie się  rozstrzygnięcie sporu w sposób polubowny, sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

55.   Ogólne Warunki Sprzedaży zostały przyjęte przez Zarząd TESM sp. z o.o. sp.k. w dniu 01.02.2018r. i ogłoszone w punkcie sprzedaży towarów Sprzedającego z dniem 01.02.2018r.

Integralną część OWS stanowią specyfikacje-cenniki dotyczące poszczególnych grup sprzedażowych, które są aktualizowane regularnie do 31.01. każdego roku lub w razie wyraźnych potrzeb związanych z działalnością Sprzedającego.

Sprzedający może stosować w sprzedaży swoich wyrobów, rabaty, promocje i konkursy na zasadach przez siebie ustalonych i podanych do wiadomości kupującym (zgodnych z obowiązującym prawem w tym zakresie).

Comments are closed.